Expertisegebieden

 • Energierecht

 • Vennootschapsrecht

 • Vennootschapsrecht

 • Insolventierecht

 • Sociaal recht

 • Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

 • IP/IT

 • Bescherming van persoonsgegevens

 • Start-ups

 • Geschillen

Energierecht

moov.law heeft een echte expertise ontwikkeld in de energiesector. 

Onze activiteiten op het gebied van energierecht zijn in het bijzonder gericht op de ondersteuning van projecten inzake hernieuwbare energie. Wij staan talrijke cliënten bij die in België en in de rest van de wereld actief zijn in de sectoren wind, fotovoltaïsche energie, waterkracht, biomassa, enz. Wij adviseren over alle relevante kwesties, zoals ontwikkelingsovereenkomsten of aandeelhoudersovereenkomsten, landrechten, PPA’s, EPC-contracten, financiering, enz.

Netwerkkwesties, met name binnen de Europese Unie, worden door ons kantoor goed bestreken.

Sommige cliënten zijn ook actief in de CO2-compensatiesector. 

Wij ondersteunen onze cliënten in het hart van hun activiteiten en teams. Zo worden verschillende leden van het kantoor frequent gedetacheerd bij historische cliënten, om hen dagelijks een hoge graad van beschikbaarheid en een optimale dienstverlening te garanderen. 

Wij zijn ons ervan bewust dat de energie-industrie zich zal blijven ontwikkelen om aan de groeiende behoeften van onze samenleving te voldoen. Wij volgen actief de technische en wetgevende ontwikkelingen en hechten bijzonder belang aan de voortdurende ontwikkeling van onze deskundigheid op dit gebied. Deze ontwikkelingen brengen een reeks technische en juridische uitdagingen met zich mee die wij op de voet volgen om onze cliënten doeltreffend te kunnen adviseren.

“Hernieuwbare energie is energie die zonder einde kan worden verbruikt”.

Vennootschapsrecht

moov.law is actief op het gebied van het vennootschaps- en handelsrecht en streeft ernaar ondernemingen en zelfstandigen een dienstverlening op maat te bieden door een juridisch kader aan te bieden dat aan elke specifieke situatie is aangepast. Wij staan de cliënt bij in het opstellen van contractuele documenten (algemene voorwaarden, contracten met leveranciers, klanten, consumenten, werknemers, enz.), alsook in de uitvoering van deze documenten (interpretatie en toepassing van de contractuele clausules, naleving van de wettelijke en conventionele verplichtingen, het behoud en de uitvoering van de rechten van de cliënt, enz.)

Wij staan cliënten bij in al hun projecten en in elke fase van het project, zowel bij contractuele onderhandelingen als bij het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

. Wij staan de cliënt ook bij in geschillen met de verschillende betrokken partijen (contractbreuk door de medecontractant, invordering van onbetaalde facturen, enz. – zie het tabblad “geschillen”).

Wij beheersen alle specifieke wetgeving perfect op dit gebied, met name de meest complexe, zoals die met betrekking tot handelsagentuur. Aspecten van het commerciële leven en/of de relatie tussen ondernemingen en consumenten zijn onderworpen aan Europese regelgeving die in Belgisch recht is omgezet en waarvan de meeste bindend zijn. Het is dan ook van essentieel belang om vooraf adequaat juridisch advies in te winnen om situaties te vermijden die bijzonder nadelig kunnen zijn voor uw onderneming. Wij beschikken over alle juridische expertise om u op een pragmatische manier bij te staan en te adviseren door u een dienstverlening op maat aan te bieden.

Vennootschapsrecht

Ons team heeft uitgebreide expertise en ervaring in zaken die van belang zijn voor het leven van ondernemingen, waaronder:

 • Het bijstaan van aandeelhouders in hun onderlinge betrekkingen of in hun betrekkingen met de vennootschap (bv. opstellen en onderhandelen van aandeelhoudersovereenkomsten, beheer van kapitaalverhogingen, verkoop of fusie van vennootschappen);
 • Het ondersteunen van managers bij hun management, of het nu gaat om zuivere bedrijfsmanagementkwesties (levensduur van de bedrijfsorganen, bevoegdheden, arbeidsvoorwaarden, UBO’s, publicaties, enz.) of meer strategische kwesties (financiering van de onderneming, contracten met partners, enz.)

Door ons DNA zijn wij de partner bij uitstek voor transacties waarbij KMO’s betrokken zijn, maar wij nemen ook deel aan internationale transacties in samenwerking met andere advocatenkantoren.

Insolventierecht

Het insolventierecht is voortdurend in ontwikkeling, aangezien de wetgeving aan de praktijk moet worden aangepast (de ontwikkelingen op wetgevingsgebied in verband met de gezondheidscrisis zijn hiervan het beste voorbeeld). De materie is vastgelegd in Boek XX van het Wetboek van economisch recht, met de titel “Insolventie van vennootschappen”, dat op 1 mei 2018 in werking is getreden. Pragmatisme is alomtegenwoordig in de praktijk van deze materie.

U hebt zeker al gehoord van gerechtelijke reorganisatieprocedures en faillissementen, maar kent u het nut en de gevolgen van dergelijke zogenaamde insolventieprocedures? 

De eerste pijler van het insolventierecht is de procedure van gerechtelijke reorganisatie, dat tot doel heeft te trachten ondernemingen waarvan de continuïteit wordt bedreigd, in stand te houden. Er zijn drie soorten gerechtelijke reorganisatieprocedures:

 • door minnelijk akkoord;
 • door een collectief akkoord;
 • door overdracht onder gerechtelijk gezag.

Wanneer een onderneming echter niet langer in staat is haar schulden te betalen en zich in surseance van betaling bevindt, kan dit leiden tot de tweede pijler van de insolventiewetgeving: het faillissement, of de “dood” van de rechtspersoon. 

Ook andere mechanismen houden verband met of maken integraal deel uit van het insolventierecht: bedrijfsbemiddeling, voorlopige bewindvoering, gerechtelijke of vrijwillige ontbinding of vereffening, enz.

Alle bovengenoemde mechanismen hebben hun eigen bijzonderheden. Deze kunnen afzonderlijk of complementair worden toegepast, afhankelijk van het specifieke geval. Het is aan de specialist op het gebied van het insolventierecht om het (de) passende mechanisme(n) te vinden om de door de onderneming gestelde doelen te bereiken (behoud van de winstgevende onderneming of tak van bedrijvigheid, liquidatie van de activa, faillissement van de onderneming, onderhandelingen met bepaalde schuldeisers, enz). 

Een grondige expertise op dit gebied is van essentieel belang om onze cliënten bij te staan wiens continuïteit wordt bedreigd en om hen in staat te stellen creatieve en passende beslissingen te nemen om de continuïteit van hun onderneming te vrijwaren en/of de bescherming van hun persoonlijke belangen te waarborgen.

Uiteraard adviseren wij ook andere belanghebbenden van de onderneming (d.w.z. schuldeisers, aandeelhouders, bestuurders, enz.), wier belangen bij een insolventieprocedure sterk in het geding kunnen zijn.

Een lid van het kantoor is ook ingeschreven op de lijst van curatoren van de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel en wordt vaak aangesteld om faillissementsverrichtingen te leiden.

Sociaal recht

Ons team staat ondernemingen en werknemers uit de privésector bij in alle aspecten van het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht.

moov staat zijn cliënten met name bij door het beantwoorden van dagelijkse juridische vragen (beloning, werktijden, ontslag, enz.) en door het opstellen van de documenten die nodig zijn voor een goed HR beheer-beheer van de ondernemingen (arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, bijzondere clausules, interne policies, enz.).

moov staat zijn cliënten bij in geval van conflicten tussen werkgevers en werknemers en staat ook zelfstandigen bij. In conflictsituaties ligt de nadruk écht op het streven naar een minnelijke schikking van het geschil door middel van onderhandelingen. Als deze pogingen niet slagen, beheert moov het geschil vanaf de eerste fase, dit wil zeggen vanaf de ingebrekestelling tot het einde van de gerechtelijke procedure.

Ons team besteedt bijzondere aandacht aan recente ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak betreffende arbeidsrecht om zijn cliënten adequaat te kunnen adviseren op dit gebied, dat sterk door maatschappelijke veranderingen wordt bepaald (telewerk, flexibiliteit, burn-out, recht op disconnectie, non-discriminatie, enz.).

De expertise van moov op het gebied van arbeidsrecht is ook nauw verbonden met haar ervaring op het gebied van ondernemingsrecht; deze aanpak maakt een holistische ondersteuning mogelijk die verder gaat dan de klassieke scheidslijnen. 

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Wij adviseren zowel bedrijven als particulieren op het gebied van verzekerings- en schaderecht.

Wij hebben een kernexpertise in zaken met betrekking tot verzekeringen (toepassing en interpretatie van polissen, nietigheid, fraude, enz.), burgerlijke aansprakelijkheid (contractuele geschillen, beroepsaansprakelijkheid, bouwrecht, enz.), verkeersrecht en de vergoeding van letselschade. Wij adviseren en staan onze cliënten ook bij in strafzaken (verkeersovertredingen, mishandeling, fraude, enz.).

De juridische verdediging vormt de kern van onze praktijk. Wij hebben een grondige kennis van de rechtbanken, hun spelers en hun rechtspraak.

IP/IT

Het is belangrijk om uw intellectuele eigendomsrechten te waarderen en te beschermen. Deze rechten bestaan om u te helpen de vruchten van uw onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen te oogsten of om uw creaties te benutten. 

Wij zijn gespecialiseerd in deze zaken en proberen op onze eigen manier de wet op deze gebieden, die ons na aan het hart liggen, te bevorderen. Onze IP/IT-specialist heeft een LLM in deze materies gevolgd, is lid van de Intellectual Property Association (AIPPI) en draagt bij tot het onderzoek over deze kwesties door elk jaar samen met andere deskundigen gedetailleerde rapporten over intellectuele-eigendomsvraagstukken te publiceren. Deze verslagen dragen bij tot een beter begrip van IE-kwesties en helpen de wetgeving te verbeteren, zowel op Belgisch als op internationaal niveau. 

Wij staan onze cliënten ook bij in het beheer van hun merkenportefeuille en in de strijd tegen namaak. Wij stellen hen voor alle soorten nuttige overeenkomsten op die betrokken zijn bij het leven van de Intellectuele Eigendomsrechten (overdrachtsovereenkomst, licenties, samenwerkingsovereenkomst, enz.).

Bescherming van persoonsgegevens

Uw gegevens zijn goud waard – help ons ze te beschermen.

Ons team beschikt over diepgaande, nauwkeurige en pragmatische kennis van de naleving van de gegevensbescherming in een aantal belangrijke sectoren, zoals de verzekeringssector, de medische sector en de algemene commerciële sector. 

Wij hebben een aantal cliënten bijgestaan in hun naleving van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij staan onze cliënten ook bij in de waardering en het beheer van hun gegevens en in hun direct-marketingvraagstukken.  Wij hebben ook bevoorrechte banden met regelgevende instanties en beroepsverenigingen op het gebied van gezondheid en van reclame en marketing, waarmee wij regelmatig in contact staan.

Onze expert op het gebied van gegevensbescherming heeft ook een aanvullende master in gegevensbescherming en intellectuele eigendomsrechten aan de KULeuven. Zij heeft de gelegenheid gehad onze cliënten bij verschillende gelegenheden bij te staan in: 

 • het assisteren van diverse verzekeringsgroepen bij de naleving van de AVG-regels 
 • het opstellen van privacybeleid en beleid inzake het gebruik van cookies voor (i) e-commercebedrijven, (ii) bedrijven die actief zijn in de verzekeringssector, (iii) platforms voor fotowedstrijden, (iv) enz;
 • Het bijstaan van bedrijven bij het reageren op verzoeken van betrokkenen die hun rechten uitoefenen;
 • Het bijstaan van cliënten bij het melden van datalekken aan betrokkenen en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • het assisteren bij specifieke gegevensbeschermingsvraagstukken;
 • het organiseren van interne seminars voor bedrijven om het bewustzijn van gegevensbeschermingskwesties te vergroten;

Op basis van onze ervaring heeft ons kantoor een uniek proces ontwikkeld om onze cliënten bij te staan bij de naleving van de regels inzake gegevensbescherming en de beste praktijken. Dit proces van ondersteuning en naleving wordt over het algemeen in vijf stappen onderverdeeld:

 1. Eerste controle van de getroffen maatregelen en van de verwerking van persoonsgegevens door de cliënt
 2. Gedetailleerde lijst van uitgevoerde activiteiten en verwerkingen + gevolgen voor de gegevensbescherming en instelling van een register waarin alle uitgevoerde verwerkingen met hun doel en grondslag worden vermeld;
 3. GAP-analyse: analyse van alle maatregelen die moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de AVG en advies over de beste praktijken die moeten worden toegepast + advies over beveiliging;
 4. Opstellen van juridische documenten die nuttig zijn om de naleving te waarborgen en die nodig zijn om aan te tonen dat de regels inzake gegevensbescherming en de beste praktijken worden nageleefd
 5. Alle contractuele documenten van het bedrijf met gevolgen voor de gegevensbescherming controleren en zo nodig opstellen

Start-ups

Ons kantoor heeft ook expertise ontwikkeld in de juridische en contractuele kwesties waarmee start-ups onvermijdelijk te maken krijgen tijdens de oprichtingsfase en tijdens hun ontwikkeling (intellectuele eigendom, rechtsvorm, opstellen van statuten, relaties tussen vennoten en aandeelhouders, fondsenwerving, enz.) Er wordt regelmatig beroep op ons gedaan om opleidingen te verzorgen en juridisch advies te verstrekken aan de incubatoren voor vennootschappen in Brussel.

Wij zorgen ervoor dat wij onmiddellijk een degelijk juridisch kader bieden, dat hen ongetwijfeld in staat zal stellen hun ontwikkeling veilig te stellen, hun belanghebbenden gerust te stellen en de zoektocht naar nieuwe investeerders te vergemakkelijken.

moov.law is zich ten volle bewust van de financiële beperkingen die aan deze jonge structuren verbonden zijn en biedt, wanneer de context dit rechtvaardigt, bijstand tegen een perfect gecontroleerde kostprijs door de betaling van een deel van zijn honoraria uit te stellen en zo nodig te laten afhangen van de verwezenlijking van een evenement (fondsenwerving, subsidie, enz. – Voor meer informatie hierover, zie het tabblad “Onze formules > Programma start-ups”).

Geschillen

Het kantoor is regelmatig actief in het beheer van geschillen en contentieuze zaken en staat u bij in het kader van minnelijke onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage, expertises of gerechtelijke procedures. 

Wij zijn vertrouwd met de bepalingen van het gerechtelijk wetboek en zullen u perfect kunnen bijstaan om uw zaak tot een zo goed mogelijk einde te brengen.