Insolventierecht

Publicatie datum

8 november 2021

Het insolventierecht is voortdurend in ontwikkeling, aangezien de wetgeving aan de praktijk moet worden aangepast (de ontwikkelingen op wetgevingsgebied in verband met de gezondheidscrisis zijn hiervan het beste voorbeeld). De materie is vastgelegd in Boek XX van het Wetboek van economisch recht, met de titel “Insolventie van vennootschappen”, dat op 1 mei 2018 in werking is getreden. Pragmatisme is alomtegenwoordig in de praktijk van deze materie.

U hebt zeker al gehoord van gerechtelijke reorganisatieprocedures en faillissementen, maar kent u het nut en de gevolgen van dergelijke zogenaamde insolventieprocedures? 

De eerste pijler van het insolventierecht is de procedure van gerechtelijke reorganisatie, dat tot doel heeft te trachten ondernemingen waarvan de continuïteit wordt bedreigd, in stand te houden. Er zijn drie soorten gerechtelijke reorganisatieprocedures:

  • door minnelijk akkoord;
  • door een collectief akkoord;
  • door overdracht onder gerechtelijk gezag.

Wanneer een onderneming echter niet langer in staat is haar schulden te betalen en zich in surseance van betaling bevindt, kan dit leiden tot de tweede pijler van de insolventiewetgeving: het faillissement, of de “dood” van de rechtspersoon. 

Ook andere mechanismen houden verband met of maken integraal deel uit van het insolventierecht: bedrijfsbemiddeling, voorlopige bewindvoering, gerechtelijke of vrijwillige ontbinding of vereffening, enz.

Alle bovengenoemde mechanismen hebben hun eigen bijzonderheden. Deze kunnen afzonderlijk of complementair worden toegepast, afhankelijk van het specifieke geval. Het is aan de specialist op het gebied van het insolventierecht om het (de) passende mechanisme(n) te vinden om de door de onderneming gestelde doelen te bereiken (behoud van de winstgevende onderneming of tak van bedrijvigheid, liquidatie van de activa, faillissement van de onderneming, onderhandelingen met bepaalde schuldeisers, enz). 

Een grondige expertise op dit gebied is van essentieel belang om onze cliënten bij te staan wiens continuïteit wordt bedreigd en om hen in staat te stellen creatieve en passende beslissingen te nemen om de continuïteit van hun onderneming te vrijwaren en/of de bescherming van hun persoonlijke belangen te waarborgen.

Uiteraard adviseren wij ook andere belanghebbenden van de onderneming (d.w.z. schuldeisers, aandeelhouders, bestuurders, enz.), wier belangen bij een insolventieprocedure sterk in het geding kunnen zijn.

Een lid van het kantoor is ook ingeschreven op de lijst van curatoren van de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel en wordt vaak aangesteld om faillissementsverrichtingen te leiden.

Nieuws